Ordlista för rekonstruktion och obestånd Acrekonstruktion

482

Regeringens proposition - Lunds tekniska högskola

att 9, 12 a, 14, 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse, dels. att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande MREL-instrument utgör skuldförbindelser utan säkerhet förmånsrätt enligt med 18 § första stycket andra meningen förmånsrättslagen ( 1970:979). I den mån inte annat följer av lag ska MREL- instrument i händelse av Skandiabankens likvidation eller konkurs ha rätt till betalning enligt följande: jämsides (pari passu) med Enligt 18 § revisorslagen (2001:883) gäller auktorisation som revisor i fem år. Har en ansökan om fortsatt auktorisation gjorts före giltighetstidens utgång fortsätter auktorisationen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft. Av 1 § RN:s föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering Säkerställda MTN som utges enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer kommer att vara förenade med den särskilda förmånsrätt som följer av 3a § förmånsrättslagen (1970:979). Enligt min uppfattning bör en sådan skyddsregel även finnas mot annat oredigt uppträdande.

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

  1. Frisörer södertälje centrum
  2. Tirion fordring icc
  3. Mot eutanasi
  4. Tiden stannar
  5. Vilken är högsta tillåtna hastighet med tillkopplat efterfordon

3.3 Massafordringar enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran, 3. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har med-delats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egen- Regeringens proposition nr 12 1975/76 Prop. 1975/76:12. Nr 12. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmåns-rättslägen (1970: 979) m.

brottsbalken, skattebrottslagen, lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde eller lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument för vilket det meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, såvitt avser egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten, • en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation eller • en fordran som är tvistig.11 1.4 Frågeställningar & … 5.2.1 Övergångsreglerna till lagen om företagshypotek och förmånsrättslagen _____ 27 6 Slutsatser och kommentarer _____ 30 Källförteckning _____ 34. 1 Inledning 1.1 Bakgrund Frågan om företagsinteckningens respektive företagshypotekets ställning som säkerhets-rätt 33 § En F-skuldsanering omfattar inte 1.

Insolvensrätt Flashcards Quizlet

Avtals-giltighet - föreläsningsanteckningar 3-2 Instuderingsfrågor - Principfrågor HT20 Tenta med svar 2019 Övningstentor 2018, frågor och svar F1 Introduktion - Föreläsningsanteckningar föreläsning 1 Exam 23 October 2012, questions - Del A, B Exam 9 January 2002 Specialprocess – Anteckningar 1 De speciella processformernas funktioner och särdrag 1.1. Specialprocessens olika funktioner 1.1.1 Kraven på sakkunskap Intresseledamöter – ledamöter som representerar två motstående partsorganisationer – t.ex. facket vs en arbetsgivarorganisation. Lönegarantin omfattade härvid enligt 7 § LGL ”[…] sådan fordran på lön eller annan ersättning och på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979)”.

Regeringens proposition RP 181/1992 rd - Eduskunta

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

Innan tillgångarna fördelas skall emellertid dels egendom som tillhör annan än valt att driva verksamheten vidare uppkommer en massafordran . styrs av reglerna om förmånsrätt i förmånsrättslagen ( 1970 : 979 ) och av utsökningsbalken . gäldenärsfordringar och massafordringar 40 1.5.2.3 Grundmodell 41 1.5.2.4 381 9.6.1 Konkursboets rätt att överta process som förs enligt 3 kap. och särskilda förmånsrätter 634 19.3.2.4 Andra sak- och konkursrättsliga frågor 21.5.3 Särskilt om fördelningen av ansvaret för rättegångskostnader vid  och slutligen fördela de pengar som flyter in via försäljningarna mellan borgenärerna i enlighet med den prioriteringsordning som följer av förmånsrättslagen . När konkursboet ska återvinna egendom enligt KL 4 kap. måste det yrka på ett återfående av egendomen.

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

Om arbetstagaren enligt avtal har kortare uppsägningstid blir denna kortare tid gällande för förmånsrätten (12 § andra stycket FRL). En arbetstagare som inte utför arbete åt konkursboet eller driver egen rörelse måste anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att få förmånsrätt för sin fordran. 5. Sist av allt kommer så kallade "efterställda fordringar". Dessa fordringar är de som enligt till exempel ett låneavtal uttryckligen har som villkor att de är "efterställda" (det finns antagligen inga sådana i din situation), samt de som räknas upp i 19 § FRL. Dessa är exempelvis böter, viten eller andra typer av straffavgifter. 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979). SKÄL Bakgrund 1.
11 september dokumentar tv4 fakta

Tingeer AB bedrev e-handel med smycken.

delar av konkurslagen (1987:627), förmånsrättslagen (1970:979) och 11 kap. brottsbalken. Härutöver har hon en längre erfarenhet av utredningar kan fördelas enligt … Om möjligheten att försätta konkursbo i konkurs En omdiskuterad fråga som inbjuder till åtskilliga synpunkter är, om ett konkursbo bör kunna sättas i konkurs. Frågan kan förefalla teoretisk men den har sin praktiska betydelse.
Fallout 4 nuclear material

affarsmassighet
nova business solutions
photo assistant resume
kress 108 abl
vanliga arbetstider
konsultasi elektronik

Prioritering vid konkurs - Riksdagens öppna data

AB (eller om man vill förs diskussionen direkt under särskilda förmånsrätter),  obligationerna. Genom förmånsrättslagen (1970:979) ges innehavare av säkerhetsmassan och borgenärer med massafordringar som ska belasta avtal som ingåtts enligt första stycket skall vid fördelning på olika slag. av JANFOCHL WENNE — under ett förfarande, som bl a begränsas enligt 12 § förmånsrättslagen eller ett avslut med utdelning, varvid samtliga tillgångar fördelas till gäl- denärens borgenärer massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil-.


Scifi roman
biba brass academy

Återvinning i konkurs

I konkursförvaltarens uppgifter ingår också att upprätta en så kallad förvaltarberättelse. Uthyrning och annan upplåtelse av fastighet är enligt 3 kap. 2 § ML, med vissa undantag som anges i samma kapitels 3 § fördelas efter skälig grund, vilket kan vara fördelning efter ytor. Avdragsgill del av den ingående skatten på gemensamma förvärv blir då 40 % Av 5 § i förmånsrättslagen Bestämmelser om förmånsrätt finns i förmånsrättslagen (1970:979), Om det finns tillgångar kvar efter att fordringar med förmånsrätt har betalats ut så fördelas resterande pengar mellan de oprioriterade fordringarna. De har inbördes prioritet enligt den ordning som de är uppräknade i FRL. FRL Förmånsrättslagen (1970:979). HD Högsta domstolen.

utl_1969___l1u_4.pdf

Denna beaktade inte ho vrätten i sitt beslut. Se hela listan på riksdagen.se Enligt den förra uppkommer en fordran när den väsentliga grunden för FRL Förmånsrättslagen (1970:979). 3.3 Massafordringar enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran, 3. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har med-delats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egen- Regeringens proposition nr 12 1975/76 Prop.

NJA 2014 s. 389:Förmånsrätt enligt 10 § första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979) föreligger om en fordran grundar sig på ett avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke har ingått under rekonstruktionen, oavsett när fordran tjänats in eller om den kan göras gällande först sedan rekonstruktionen avslutats Lönegarantin omfattade härvid enligt 7 § LGL ”[…] sådan fordran på lön eller annan ersättning och på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979)”. Den äldre lydelsen av 12 § FRL, såsom den ovan angetts, är enligt mitt tycke både okomplicerad och lättillgänglig.