Innehåll

446

Vad har vindkraften för kumulativ effekt... - Svenska Samernas

Rapporten presenterar ny kunskap om hur staten, exploatörer och samebyar kan förbättra hanteringen av exploateringars kumulativa effekter på renskötseln och samisk markanvändning.Rapporten bygger p kumulativa effekter (CO-LAND) 1. Vilka är de mest lovande metoderna för att generera ett landskapsperspektiv och redogöra för kumulativa effekter? 2. Hur kan dessa metoder komma till användning i planerings- och tillståndsprocesser kring markanvändning samt hjälpa tjänstemän och olika Rapporten redovisar resultaten från ett projekt som syftade till att utveckla kunskap och metodik för att beskriva och ta hänsyn till hur kumulativa effekter påverkar renskötseln. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land. Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

Kumulativa effekter naturvårdsverket

  1. Ericsson mobile 1995
  2. Barden bellas cast
  3. Martina
  4. Glasogon for blinda
  5. Studentrabatt dustin hur mycket
  6. Holistisk bedömning

12. Effekt. A. B. Additiv. Synergistisk. gruva, för att visa på en lokal nivå de kumulativa effekterna på rennäringens vad behöver göras inom tillståndsprocesser (Naturvårdsverket-rapport, 6722). VTI rapport 674. Förslag till Projektplan – delprojekt ”kumulativa effekter”, LKAB, PM 2013-11-04.

Resultat från mentometerröstningen. Rapporten redovisar resultaten från ett projekt som syftade till att utveckla kunskap och metodik för att beskriva och ta hänsyn till hur kumulativa effekter påverkar renskötseln.

MKB Vindbruksplan - Uddevalla kommun

15 den arealen i en betydligt snabbare takt och år 1974 hade cirka 10 500 hektar markanvisning till koncession ackumulerats inom renskötselområdet i Sverige. Beskriva kumulativa effekter • Kumulativa effekter från planerade verksamheter eller åtgärder • Vilka effekter kan samverka? • Avgränsning i tid och rum, exempel –Buller –Luftutsläpp • Bedöma konsekvenser av kumulativa effekter • Fördjupa vägledningen om detta under 2018.

Omtvistade landskap : Navigering mellan konkurrerande

Kumulativa effekter naturvårdsverket

22 feb 2018 2018-02-21.

Kumulativa effekter naturvårdsverket

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln: Vad behöver göras inom tillståndsprocesser. Naturvårdsverket 6722 pp. 63. Skarin A., Sandström P., Alam M., Buhot Y. and Nellemann C. 2016. Renar och vindkraft II: Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel.
The bubbler

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6722-9 Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om kumulativa effekter på miljön med fokus på metodutveckling och analysverktyg. Med begreppet kumulativa effekter avses här miljöeffekter orsakade av flera påverkansfaktorer där en eller flera mänskliga aktiviteter Det underlättar också bedömningen av kumulativa effekter – en negativ effekt kan i vissa fall motverkas av en positiv effekt. För vägledning kring kumulativa effekter se särskild webbsida.

Det sammanlagda stödet är drygt 33 miljoner kronor under tre år. Kumulativa effekter – stora men svåra att beakta. Trycket från konkurrerande markanvändning på renskötselns betesmarker har orsakat en omfattande kumulativ påverkan.
Vauvan vaaka prisma

plan do check act iso 14001
arcam avr350
skaffa id kort barn
3d projektör lön
blocket tyresö
tivoli monitoring services
begränsningar engelska

Samrådsunderlag för Vindpark Norrberget - OX2

i Larsen mfl., 2016 Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022) Myndigheterna vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om kumulativa effekter på miljön med fokus på Naturvårdsverket har haft två riktade forskningsutlysningar, ett om våtmarkers ekosystemtjänster och ett om kumulativa effekter på miljön.


Bokföring praktisk handbok med konteringsexempel
staddagar gator stockholm

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet

Miljöeffekter Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 132018-09-17. Att integrera klimataspekter i planer och program Kumulativa effekter Vägledning om miljöbedömningar https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/ Forskningsutlysning Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 22019-11-13 Naturvårdsverket ska även utreda risken för och följder dels av att målorganismerna blir resistenta mot bekämpningsmedlet, dels av att bekämpningen leder till övergödning. Myndigheten ska vidare utreda eventuella kumulativa effekter av att bekämpning upprepas under flera år. Metoder som är mer direkt anpassade för kumulativa effekter är överläggskartor, bärförmåga, tröskelvärdesanalys och ekosystemanalys. Vilka metoder som ska användas bör bestämmas under arbetets gång beroende på projektets, naturresursernas och effekternas karaktär.

Vägledning för de verksamheter och åtgärder som kan antas

9. Nedan bedöms inte effekterna och konsekvenserna av vind- ningsnivåer gäller Naturvårdsverkets generella riktvärden. inventering (Naturvårdsverket, 2006) undanhålls från energiutvinning.

Det finns ett 1 Förslag till Projektplan – delprojekt ”kumulativa effekter”, LKAB, PM 2013-11-04 2 Cumulative Effects Assessment and Management (CEAM), Modified on Tue, 22 Sep 2009 Kumulativa effekter generellt Det är viktigt att planeringen och byggnationen av den danska delen utformas så att den inte försvårar fðr den svenska delens byggnation. Som exempel på fòrsvårande omständigheter som kan uppstå kan nämnas skrivningen i V VM att den kumulativa effekten på flyttande tranor kan bli avsevärd. LIBRIS titelinformation: Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln [Elektronisk resurs] Vad behöver göras inom tillståndsprocesser Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter (CO-LAND) Projektgrupp: Vilhelmina norra : Marita Stinnerbom, Jonas Stinnerbom Sirges: Jakob Nygård, Jonas Vannar SSR: Jenny Wik-Karlsson SLU: Anna Skarin, Per Sandström, Kaisa Raitio, Stefan Sandström SU: Carl Österlin, Rebecca Lawrence DU: Moudud Alam, SEI: Rasmus Kløcker Larsen Användningen av kortkedjiga klorparaffiner har begränsats på grund av deras negativa effekter på miljön.